თორაძე და პარტნიორები

თორაძე და პარტნიორები

რატომ ჩვენ ? საადვოკატო ბიურო

პროფესიონალიზმი

პრობლემის იდენტიფიცირება

გამოცდილება

ეფექტური გამოსავლების ძებნა

ნეიტრალობა

აბსოლუტური კონფიდენციალურობა

რაციონალური გადაწყვეტილებები

კლიენტის ინტერების გათვალისწინებით სწრაფი შედეგები

ჩვენი საადვოკატო ბიურო : კლიენტები

ძირითადი

საადვოკატო ფირმა მომსახურების სფერო

მართლმსაჯულება, სამართლის ქმნა ერთი იმისთანა არსებითი საჭიროებაა,
ურომლისოდაც ერთი დღეც არ შეუძლიან იცხოვროს ქვეყანამ და ერმა.
ვერა ურთიერთობა ადამიანისა, ვერა კრებული მისი ერთ დღესაც
ვერ გაძლებს უამისოდ.
(ილია ჭავჭავაძე)

იურიდული მხარდაჭერა

იურიდული მხარდაჭერა

- პროექტების მომზადება
- მოლაპარაკება კონტრაჰენტებთან
- წინასახელშეკრულებო ურთიერთობების მართვა
- მხარეთა მორიგება (მედიაცია)
- სააღსრულებო წარმოება

1
სამართლებრივი კონსულტაციები

სამართლებრივი კონსულტაციები

- ხელშეკრულებების სამართლებრივი რევიზიები
- სამართლებრივი დასკვნების მომზადება
- საწარმოს დუე დილიგენცე
- კანონპროექტების მომზადება, რევიზია
- პროექტების მართვა

2
საადვოკატო მომსახურება

საადვოკატო მომსახურება

- მონაწილეობა ადმინისტრაციულ წარმოებაში
- ადმინისტრაციული საჩივრები
- სამართალდარღვები
- საგადასახადო დავები
- სამოქალაქო დავები
- ადმინისტრაციული დავები

3

სპეციალური

საადვოკატო ბიურო საქმიანობის სფერო

სამოქალაქო სამართალი

სამეწარმეო
უძრავი ქონება
IT-სისტემები
მონაცემთა დაცვა & კიბერუსაფრთხოება
მომხმარებელთა უფლებები
ენერგეტიკა
შრომითი ურთიერთობები
საწარმო უსაფრთხოება
საჰაერო და საზღვაო სფერო
კინოინდუსტრია
საოჯახო და სამემკვიდრეო

ადმინისტრაციული სამართალი

სამშენებლო
საგადასახადო და საბჟო
მასმედია
გარემოს დაცვვა
პრივატიზაცია
საავტორო და საპატენტო
ელექტროენერგია, გაზი
განათლება
სამთო, ბუნებრივი რესურსები

საფინანსო ინსტიტუტები

საბანკო
საერთაშორისო ვაჭრობა
საწარმოების შერწყმა, რეორგანიზაცია
დაზღვევა
ლიცენზიები და ნებართვები
გაკოტრება, გადახდისუუნარობა
კაპიტალური ბაზრები
ფასიანი ქაღალდები
ტელეკომუნიკაციები
დაცვა და უსაფრთხიება

საადვოკატო ბიურო საქმიანობის სფერო

ინდივიდუალური

საადვოკატო ფირმის ექსკლუზიური სფერო

სამეწარმეო რეესტრის წარმომადგენლობა

სამეწარმეო რეესტრის წარმომადგენლობა

სამეწარმეო რეესტრის ნებისმიერი გარიგების რეგისტრაცია
წესდების, პარტნირთა კრების, სამეთვალყურეო საბჭოს და სხვა კორპორატიული აქტების (ოქმების) დამოწმება
საწარმოს რეგისტრაცია თქვენთან ოფისში
დოკუმენტაციის დამოწმება არასამუშაო ან/და უქმე დღეებში.

იხ. დანართი
საჯარო რეესტრის წარმომადგენლობა

საჯარო რეესტრის წარმომადგენლობა

საჯარო რეესტრის ნებისმიერი გარიგების დამოწმება
ნასყიდობის, იპოთეკის რეგისტრაცია საქართველოს ნებსმიერ წეტილში, მათ შორის თქვენთან ოფისში.
გარიგების დამოწმება არასამუშაო ან/და უქმე დღეებში.

იხ.დანართი
კერძო აღმასრულებლის მომსახურება

კერძო აღმასრულებლის მომსახურება

ჩვენი აღმასრულებელი უზრუნველყოფს თქვენი სააღსრულებო ფურცლის დაუყოვნებელ, სწრაფ აღსრულებას.

იხ. დანართი
სპეციალისტის აუქციონი

სპეციალისტის აუქციონი

იპოთეკურ სესხებზე ქონების რეალიზაცია სპეციალისტის მეშვეობით საჯარო აუქციონის წარმოების გზით.

იხ. დანართი
ExpressPost

ExpressPost

ჩვენი სპეციალიზირებული კურიერების ჯგუფი უზრუნველყოფს დოკუმენტაციის (მათ შორის სარჩელების ან/და კორესპოდენციის) ჩაბარებას ისეთ ადრესატებზე, რომლებიც შეგნებულად თავს არიდებენ კორესპოდენციის მიღებას.

იხ. დანართი
სამართლებრივი პრობლემაა ?
დაგვიკავშირდით ნომერზე 591 777 177
ჩვენი საადვოკატო ბიუროს გუნდი გაგიწევთ კონსულტაციას
T P A
თუმანიშვილის კონომსახიობთა თეატრის
გენერალური სპონსორი